A 48_Territori passegem per la zona sud de Cisjordània on dos palestins ens mostren els efectes en la vida quotidiana de la construcció de dues colònies jueves il·legals: el cas de la ciutat d’Hebron -on un assentament ultrarradical s’ha ubicat al bell mig de la ciutat vella- i el de Nahalin -on el poble està completament envoltat de colònies-.


la ciutat d’hebron

Els colons han envaït tan el nucli antic com els pujols d’Hebron i la ciutat s’ha anat tancant als palestins en la mesura que s’ha obert als primers .


El 1972 vint famílies de colones ocuparen cases de l’històric nucli antic. A l’abril de 2002 s’havien convertit en 520.


Abans de la catàstrofe de 1948, Hebron era una ciutat comercial important al sud de Palestina, però l’assetjament que les forces ocupants han anat exercint sobre els seus habitants i els seus continus tocs de queda, han anat empobrint Hebron deixant a la majoria dels seus 200.000 habitants sota el jou d’aquesta situació.


Així com l’ocupació té com a fonament en altres llocs de Palestina l’apropiació dels recursos econòmics i polítics, la d’Hebron es fonamenta en el fanatisme religiós que exerceixen els colons creient-se amb un dret que els otorga la tradició religiosa sobre aquestes terres.

 
Territori
TerritoriO
En 48_Territorio paseamos por la zona sur de Cisjordania donde dos palestinos nos muestran dos efectos en la vida cotidiana de la construcción de colonias judías ilegales: el caso de la ciudad de Hebrón donde un asentamiento ultrarradical se ha ubicado en el centro de la ciudad vieja, y el de Nahalin, pueblo completamente rodeado de colonias.

la ciudad de hebrón
Los colonos han invadido Hebron, tanto el núcleo antiguo como las cimas, y la ciudad se ha ido cerrando a los palestinos a medida que se ha abierto a los primeros.
En 1972 veinte familias de colonos ocupan casas del histórico núcleo antiguo. En abril de 2002 se habían convertido en 520.

Antes de la catástrofe de 1948, Hebron era una ciudad comercial importante en el sur de Palestina, pero el asedio que las fuerzas ocupantes han ido ejerciendo sobre sus habitantes, sus continuos toques de queda, la han ido empobreciendo y dejando a la mayoría de sus 200.000 habitantes bajo el yugo de esta situación.

Así como la ocupación tiene como fundamento en otros lugares de Palestina la apropiación de los recursos económicos y políticos, la de Hebron se fundamenta en el fanatismo religioso que ejercen los colonos, quien se cree con el derecho que les otorga la tradición religiosa sobre estas tierras.
 

Versió íntegra del documental (VOSE)

Territory
In 48_Territorio walk along the southern West Bank where two Palestinians show two effects on the daily life of the building of illegal Jewish settlements: the case of the city of Hebron where an ultra-radical settlement has been located in the center of the old city and Nahal where a people completely surrounded by settlements.

the city of Hebron
Hebron settlers have invaded both the old kernel as the tops, and the city has closed to Palestinians as they have been opened to the former.
In 1972 twenty families of settlers occupy old houses in the historic core. In April 2002 had become 520 settlers.

The city of Hebron before the catastrophe of 1948 was an important commercial city in southern Palestine, but the siege that the occupying forces have been exerting on its inhabitants, its continuous curfews, have been impoverished and leaving the majority of its 200,000 inhabitants under the yoke of this situation.

Just as the occupation is based elsewhere in Palestine, the appropriation of economic and political resources, the Hebron is based on religious fanaticism carrying settlers who believe they have the right to them by the religious tradition on these lands.