L’associació Mapasonor

Qui som?

Mapasonor som una associació dedicada a la producció audiovisual com a instrument per promoure els drets humans, l’educació per la pau, les cultures d’arrel o l’avantguarda en l’art.

Creiem en l’ús dels mitjans audiovisuals des de criteris ètics i treballem des d’una filosofia associativa donant suport a activitats d’associacions que comparteixen els nostres objectius.

Entenem l'audiovisual com un instrument social i treballem amb independència dels mecanismes de la indústria audiovisual.

Les nostres produccions i projectes són bàsicament documentals o bé parteixen d’aquest com a tècnica de treball.Els nostres objectius

Les nostres activitats s’estructuren a l’entorn de 7 objectius:

Investigació documental

Investigar els recursos i les tècniques de creació documental en els àmbits audiovisual, escènic o artístic; en general en totes les tècniques de comunicació com cinema, tv, ràdio, web, interactius, cd-àudio etc.; o en els àmbits museològics o expositius; en la organització de cicles d’activitats; en el suport a altres associacions en les seves activitats.


Comunicació pel desenvolupament

Reforçar les estructures comunicatives que fomenten la transformació de països empobrits a través de projectes de cooperació en comunicació; la defensa dels drets de la població immigrant  a la seva integració; o al foment dels drets de les dones o a l'equitativitat entre gèneres.


Cultura popular i tradicional

Investigar i promocionar les cultures autòctones, en especial del camp de la música, de les seves tradicions o manifestacions folklòriques, o la seva renovació des de la perspectiva d’interculturalitat i respecte per les seves arrels.


Cultura associativa

Fomentar la cultura associativa treballant conjuntament o pel suport d’altres associacions. Treballar estructurant xarxes conjuntament amb altres associacions i per a la reivindicació d’un “Tercer Sector” en l’àmbit de la comunicació audiovisual.


Reflexió sociopolítica i defensa dels Drets Humans

Reflexionar en l’àmbit social, polític o cultural; denunciar injustícies, discriminacions o violacions als Drets Humans en general, i en especial dels drets de les dones; defensar i sensibilitzar sobre els valors de la interculturalitat, els Drets Humans, la Cultura de la Pau o els valors democràtics.


Educació intercultural

Generar projectes pedagògics que fomentin l’educació en valors basada en l’educació intercultural o a l’educació per la pau.


Art i avantguarda

Promoure l’avantguarda, l’experimentació, la interdisciplinaritat i l’ús dels llenguatges documentals en els diversos llenguatges artístics (arts plàstiques, musicals o sonores, arts escèniques, performances, festivitats populars etc).

¿Quién somos?

Mapasonor somos una asociación dedicada a la producción audiovisual como instrumento para promover los derechos humanos, la educación por la paz, las culturas de raíz o las artes de vanguardia.

Creemos en el uso de los medios audiovisuales desde critérios éticos y trabajamos desde una filosofía asociativa o apoyando actividades de asociaciones que comparten nuestros objetivos.

Pensamos que el audiovisual es un instrumento social y trabajamos con independencia de los mecanismos de la industria audiovisual.

Nuestras producciones y proyectos son básicamente documentales o parten de este como técnica de trabajoNuestros objetivos

Nuestras actividades se estructuran alrededor de los siguientes objetivos:

  1. Investigación documental

  2. Comunicación para el desarrollo

  3. Cultura popular y tradicional

  4. Cultura asociativa

  5. Reflexión sociopolítica y defensa de los Derechos Humanos

  6. Educación intercultural

  7. Arte y Vanguardia

Who we are

MAPASONOR is an association that works in comunication and art through documentary techniques (i.e. our sources are real events).

The main activity of Mapasonor is the production of audiovisual documentaries.

Moreover we also do other activities: sound documentaries, sound art and artistic activities, pedagogic projects, forums, formatives activities, cooperation projects about comunication (awarness in the North countries, and cooperation in the South ones), and any other activity that help us to accomplish our aims.Our aims

Our activities are around 7 objectives:

DOCUMENTARY RESEARCH

Look for techniques and resources for audiovisual and artistic documentary creation.


POLITICAL THINKING AND DEFENCE OF HUMAN RIGHTS

Promote democratic values and a culture for peace through awarness and denouncing.


COMUNICATION FOR DEVELOPMENT

Collaborate with NGO; we give them suport to improve the comunicative structures that they use to achive peace and social changes in the so-called Third World countries. We do that through cooperation projects in comunication.


INTERCULTURE EDUCATION

Do pedagogic projects related with intercultured education, education for peace and values.


POPULAR AND TRADICIONAL CULTURE

Give support and do research about indigenous cultures; and we promote the relation of one culture with another, but without forgetting their origins.


ART AND AVANT-GARDE

Promote the avant-garde, the experimentation and the use of the documentary lenguage in art.


ASSOCIATIVE CULTURE

Give support to associations’ networks and the so-called audiovisual “third sector”

Comment nous

MAPASONOR est une association qui travaille dans la communication et de l’art par des documents techniques (est-à-dire nos sources sont de véritables événements).

La principale activité de Mapasonor est la production de documentaires audiovisuels.

De plus, nous aussi faire d’autres activités: le son de documentaires, l’art sonore et des activités artistiques, des projets pédagogiques, des forums, des activités formatives, des projets de coopération sur la communication (sensibilisation dans les pays du Nord, et la coopération dans ceux du Sud), et toute autre activité qui nous aident à pour accomplir nos objectifs.Nos objectifs

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Attendre pour les techniques et les ressources de l’audiovisuel et de documentaire de création artistique.


LA PENSÉE POLITIQUE ET DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME

Faire la promotion des valeurs démocratiques et une culture de la paix par le biais de sensibilisation et de dénoncer.


COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

Collaborer avec des ONG, nous leur soutien à améliorer la comunicative structures qu’ils utilisent pour réaliser la paix et des changements sociaux dans ce qu’on appelle les pays du tiers monde. Nous faisons cela par des projets de coopération dans la communication.


INTERCULTURE EDUCATION

Faire des projets pédagogiques en rapport avec intercultured l’éducation, de l’éducation pour la paix et les valeurs.


POPULAIRE ET LA CULTURE TRADITIONNELLE

Offrir un soutien et faire de la recherche sur les cultures autochtones, et promouvoir la relation d’une culture à une autre, mais sans oublier leurs origines.


ART ET AVANT-GARDE

Faire la promotion de l’avant-garde, l’expérimentation et l’utilisation du documentaire langue dans l’art.


CULTURE ASSOCIATIVE

Apporter son soutien à des associations et réseaux de ce que l’on appelle l’audiovisuel quotroisième.

ASSOCIACIÓ DE CREACIÓ DOCUMENTAL

QUI SOM?

INICI - MENÚInici.htmlshapeimage_3_link_0